Følgende betingelser er gældende for HostedBooking v/Newangle Software ApS

1. DEFINITIONER

1.1. ”Forretningsbetingelser” vil i alle henseender være betegnelsen for nærværende generelle Forretningsbetingelser.

1.2. ”Leverandøren” anvendes som betegnelsen for Newangle Software ApS.

1.3. ”Kunden” vil i alle henseender være betegnelsen for den tilbudsmodtager eller interessent, som leverandøren leverer en ydelse til.

1.4. ”Løsning” dækker over alle ydelser, services og produkter som Leverandøren leverer til Kunden, medmindre andet er specifikt defineret.

1.5. ”Part” anvendes som begreb for Kunden eller Leverandøren og Parterne som fællesbegreb for Kunden og Leverandøren.

1.6. ”Abonnementsaftale” dækker over køb foretaget hos Leverandøren, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet aftale.

1.7. ”Trafik” betegner internetbaseret trafik til og fra Kundens løsning, leveret gennem Leverandørens netværk og internetforbindelse.

1.8. ”Idriftsættelsen” betegner det tidspunkt, hvor en løsning stilles til rådighed for Kunden eller dennes ansatte, uagtet om Kunden på tidspunktet anvender løsningen aktivt i sin drift.

2. OMFANG

2.1. Forretningsbetingelserne er de gældende betingelser for samhandel mellem Kunden og Leverandøren. Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med Leverandøren, erklærer Kunden sig enig i og bekendt med Forretningsbetingelserne.

2.2. Leverandøren forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog med forudsætning om at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Leverandørens hjemmeside.

2.3. Forretningsbetingelserne er uopsigelige og bindende for Parterne i den aftaleperiode som fastlægges i Parternes aftale eller som fremgår af Leverandørens hjemmeside. Hvis der ikke er defineret nogen aftaleperiode, vil Forretningsbetingelserne være gældende indtil Abonnementsaftalens ophør.

2.4. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og Abonnementsaftalen, vil Abonnementsaftalen altid have forrang.

2.5. Aftaleperioden defineres ved aftaleindgåelsen, og er perioden hvori Parterne binder sig til Forretningsbetingelserne.

2.6. Abonnementsaftalen træder i kraft i forbindelse med Idriftsættelsen.

2.7. For at etablere en Abonnementsaftale hos Leverandøren, forudsættes det at Kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en Abonnementsaftale ikke etableres i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

2.8. Alle bilag til Abonnementsaftalen har samme juridiske gyldighed som selve aftalen, og skal anses for værende en integreret del af aftalen.

2.9. Leverandøren tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

3. BETALINGSBETINGELSER

3.1. Med mindre andet er specificeret i Abonnementsaftalen eller på Leverandørens hjemmeside, skal løbende vederlag og andre betalinger for ydelser og løsninger betales nettokontant (onlinebetaling) ved idriftsættelse. Kunden skal selv sørge for løbende at forny sin Abonnementsaftaler via sit online login.

3.2. Betaling er normalt forud for Abonnementsaftalens løbetid (12 måneder). Forudbetalte perioder refunderes ikke.

3.3. Leverandøren påbegynder registreringsprocessen straks efter at have modtaget Kundens samtykke. Kundens almindelige fortrydelsesret ophører i forbindelse hermed.

4. PRISER OG GEBYRER

4.1. Alle priser på Leverandørens hjemmeside og i tilbudmails er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

4.2. Alle onlinebetalinger foretaget af Kunden tillægges udelukkende det transaktionsgebyr som PBS/NETS opkræver. Faktura sendes udelukkende pr. e-mail Ved modtagelse på e-mail skal kunden sørge for at domænet @newangle.dk og @hostedbooking.dk er whitelistet, så mails herfra ikke ryger i spamfilteret.

4.3. Alle priser og gebyrer kan fra Leverandørens side, udover normal prisindeksregulering,  reguleres med minimum en måneds varsel, før ændringen træder i kraft. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at undlade at fornye sin Abonnementsaftalen.

4.4. Såfremt forhold udenfor Leverandørens kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Leverandørens underleverandører, er Leverandøren berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energiudgifter, forbeholder Leverandøren sig ret til at pålægge en energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles over for Kunden.

4.5. Såfremt Kunden opgraderer et produkt, skal Kunden betale prisdifferencen mellem det oprindelige produkt og det opgraderede produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode for det oprindelige produkt. Først fra den næste faktureringsperiode vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra Leverandørens side.

4.6. Såfremt Kunden nedgraderer et produkt, skal Kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode for det oprindelige produkt. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra Leverandøres side.

5. AFTALE OPHØR

5.1. Såfremt Kundens betaling ikke er Leverandøren i hænde rettidigt (periodeudløb), er Leverandøren berettiget til at suspendere produktet. Er betaling ikke Leverandørene i hænde senest 60 dage efter periodeudløb og suspendering vil kundens konto blive slettet og dermed alle data.

6. SÆRLIGT FOR TRAFIK

6.1. Trafikforbrug til Hosted Booking er indkluderet i kundens løbnede ydelser.

7. SÆRLIGT FOR BACKUP AF WEBSERVER

7.1. Der tages backup dagligt af hostedbooking i et sådant omfang at det muliggører genetableing af systemet ved system nedbrud.

7.2. Der tages ikke backup på filniveau af kundens data. Data som kunden sletter ved uagtsomhed vil IKKE kunne genskabes.

7.3. Leverandøren er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Leverandøren's erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

8. KUNDENS ANSVAR

8.1. Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med Kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med at Leverandøren ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som Kunden udsender fra Leverandørens datacenter, og at det udelukkende er Kundens ansvar at sikre, at de data som Kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler. Bliver HostedBooking gjort opmærksom på lovovertrædelser, er HostedBooking berettiget til omgående at suspendere alle ydelser, samt evt. at indgive en Politi anmeldelse.

8.2. Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser, samt på anden måde overholde al lovgivning og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af de ydelser der stilles til rådighed af Leverandøren.

8.3. Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Leverandøren, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

8.4. Kunden er forpligtet til, at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Leverandørens netværk og servere. God skik og orden betyder, bredt fortolket, at Kunden ikke må benytte Leverandørens ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis Kunden er usikker på om en handling eller brug af en løsning er tilladt, er det Kundens ansvar at kontakte Leverandøren og efterspørge anvisning herom.

8.5. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand, medmindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og kun såfremt Leverandøren godkender overdragelsen skriftligt. Parterne er til enhver tid berettigede til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen til et koncernforbundet selskab, under forudsætning af, at det overdragende selskab er mindst 50% ejer, samt fortsat indestår for opfyldelsen af alle rettigheder og forpligtelser, medmindre Parterne skriftligt aftaler andet.

8.6. Leverandøren tillader opbevaring af alt data, materiel og information, der ikke er i strid med den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk og andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på Leverandørens løsninger uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som kontroversielt, foretages af Leverandøren og kan resultere i at Kundens Abonnementsaftale bliver ophævet eller at Kundens løsning bliver lukket.

9. SÆRLIGT FOR TRAFIK

9.1. Leverandøren tilbyder som hovedregel fri Trafik og fri båndbredde for alle løsninger. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Leverandørens servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

10. LEVERANDØRENS ANSVAR

10.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for forringelse af eller skade på løsninger beskrevet i Abonnementsaftalen eller for nogen funktionsfejl på disse løsninger, eller i tilfælde af utilgængelighed, forsinkelse, nedlæggelse eller afbrydelse, der skyldes Kundens handlinger.

10.2. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Leverandøren er på ingen måde erstatningsansvarlig for tab, hverken direkte eller indirekte, såfremt Kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

10.3. Leverandøren kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab og følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter.

10.4. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software. Leverandøren kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.

10.5. Leverandørens maksimale erstatning til Kunden kan ikke overstige et beløb svarende til hvad Kunden har betalt Leverandøren i vederlag i de seneste 6 måneder før kravet fremsættes.

10.6. Leverandøren tilstræber, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Leverandøren er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

11. OPSIGELSE

11.1 Abonnementsaftaler betragtes som værende opsagt, hvis disse ikke fornyes online af kunden. Ved udløb af Abonnementsperioden suspenderes alle ydelser, hvis disse ikke fornyes automatisk vil alt data blive slettet fra Leverandørens server efter 60 dage.

12. MISLIGHOLDELSE

12.1. Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

12.2. En eventuel ophævelse af Abonnementsaftalen ophæver ikke alle Parternes betalingsforpligtelser over hinanden.

12.3. Såfremt Abonnementsaftalen ophæves som følge af Leverandørens misligholdelse, er Kunden berettiget til omgående at få udleveret alle data tilhørende Kunden som Leverandøren er i besiddelse af.

13. FORTROLIGHED

13.1. Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part, og kun at anvende den fortrolige information som led i Parternes samhandel.

13.2. Som fortrolig information anses enhver information om Parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem samhandel. Undtaget er oplysninger, der er offentliggjort af Parterne.

13.3. Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, med henblik på opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til, at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav.

13.4. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter ophør af Parternes indbyrdes kontraktforhold.

14. FORCE MAJEURE

14.1. Ingen af Parterne er forpligtet til at yde erstatning i tilfælde af manglende aftaleopfyldelse forårsaget af forhold der ligger uden for Parternes kontrol, såsom lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout.

15. VÆRNETING

15.1. Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

15.2. Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

15.3. I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende efter dansk ret ved en retsinstans efter Leverandørens valg, som værneting i første instans.

Senest revideret d. 10/05/2017
  
Copyright 2017 NewAngle Software